Байгалийн дурсгалт газар
 • Өмнөдэлгэр
 • Машинтай аялах
 • УБ хотоос 279 км
 • Аймгийн төвөөс 290 км
 • Батширээт
 • Машинтай аялах
 • УБ хотоос 413 км
 • Аймгийн төвөөс 186 км
 • Цэнхэрмандал
 • Машинтай аялах
 • УБ хотоос 280 км км
 • Аймгийн төвөөс 190 км
 • Баян-Овоо сум
 • Машинтай аялах
 • Дэлгэрхаан
 • Машинтай аялах
 • УБ хотоос 270 км
 • Аймгийн төвөөс 140 км
 • Батширээт
 • Машинтай аялах
 • УБ хотоос 414 км
 • Аймгийн төвөөс 186 км