Түүхийн дурсгалт газар
 • Өмнөдэлгэр
 • Машинтай аялах
 • УБ хотоос 279 км
 • Аймгийн төвөөс 290 км
 • Дадал
 • Машинтай аялах
 • УБ хотоос 580 км
 • Аймгийн төвөөс 280 км
 • Дэлгэрхаан
 • Машинтай аялах
 • УБ хотоос 250 км
 • Аймгийн төвөөс 160 км
 • Баян-Адрага
 • Машинтай аялах
 • УБ хотоос 440 км
 • Аймгийн төвөөс 154 км
 • Батширээт
 • Машинтай аялах
 • УБ хотоос 413 км
 • Аймгийн төвөөс 186 км
 • Өмнөдэлгэр
 • Машинтай аялах
 • Хэрлэн
 • Машинтай аялах
 • Батширээт
 • Машинтай аялах
 • УБ хотоос 458 км
 • Аймгийн төвөөс 231 км
 • Цэнхэрмандал
 • Машинтай аялах
 • УБ хотоос 280 км км
 • Аймгийн төвөөс 190 км
 • Баян-Овоо сум
 • Машинтай аялах